قیمت اصلی:

980 تومان نقد مابقی بصورت اقساطی طی دو ماه

سیستم گسترده

4,000,000 تومان